ధర్మకర్తల మండలి

కార్యదర్శి

ప్రస్తుతం దేవస్థానం కోసం జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేసున్నారు.

కార్యదర్శి